POLITYKA PRYWATNOŚCI

(polityka przetwarzania danych osobowych i polityka plików cookies)

SUCCESSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 48/205, 15-232 Białystok wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza SUCCESSIO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Dodatkowo w polityce plików cookies określone zostały zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Aplikacji zapisywanych w plikach cookies oraz logach systemowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Użyte w Polityce prywatności pojęcia należy definiować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Regulaminie Aplikacji.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

SUCCESSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza48/205, 15-232 Białystok (dalej jako SUCCESSIO lub ADO (administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SUCCESSIO?

Mogą Państwo skontaktować się z SUCCESSIO:

       1)            za pomocą e-maila: kontakt@successio.pl

za pomocą telefonu: 662 401 460

       2)            drogą pocztową: ul. Adama Mickiewicza 48/205, 15-232 Białystok

 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres: inspektor@ochronadanych.hub.pl

 

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ SUCCESSIO SP. Z O.O. PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

  1. Informacja przeznaczona dla Użytkowników prywatnych i Użytkowników profesjonalnych:

 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych

Realizacja umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dostępu do Aplikacji korzystania z jej funkcjonalności  zawartej przez ADO z Użytkownikiem 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres obowiązywania umowy

Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z  innymi  przepisami szczególnymi

Okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością ADO, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o usługach, w tym ofert, informacji dostosowanych do potrzeb odbiorcy  – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest marketing produktów i usług  lub wyrażonej zgody

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z przepisami szczególnymi

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

lub
2) jeśli została wyrażona zgoda marketingowa – do wycofania udzielonej zgody

 

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do potrzeb Klienta, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

 

2. Informacja przeznaczona dla Osób upoważnionych (osób działających w imieniu Użytkownika profesjonalnego) i Użytkowników Subkont

 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Realizacja umowy zawartej przez ADO z Użytkownikiem profesjonalnym o świadczenie drogą elektroniczną usługi dostępu do Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności, w tym z Konta Użytkownika profesjonalnego oraz Subkont, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres obowiązywania umowy

Spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

 

art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z  innymi  przepisami szczególnymi

Okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością ADO, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o usługach, w tym ofert, informacji dostosowanych do potrzeb odbiorcy  – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO, którym jest marketing produktów i usług  lub wyrażonej zgody

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z przepisami szczególnymi

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

lub
2) jeśli została wyrażona zgoda marketingowa – do wycofania udzielonej zgody

Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do potrzeb Użytkownika, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

 

SKĄD ADO POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

ADO pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.

 

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

 

 

Użytkownicy prywatni i Użytkownicy profesjonalni

Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie jest możliwe założenie konta i korzystanie z aplikacji bez podania danych osobowych

 

 

 

Osoba upoważniona (osoba działająca w imieniu Użytkownika profesjonalnego)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie jest możliwe założenie konta i korzystanie z aplikacji bez podania danych osobowych. 

 

Użytkownicy Subkont

Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie jest możliwe założenie Subkonta i korzystanie z Aplikacji bez podania danych osobowych

 

 

KOMU ADO MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 

       1)            pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do  przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

       2)            podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a)       dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie);

b)       dostawcy usług prawnych doradczych oraz finansowych, w tym  w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą i obrony przed tymi  roszczeniami;

3)       inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

 

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)/organizacji międzynarodowych.

 

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ADO?

W związku z przetwarzaniem przez ADO  danych osobowych przysługuje Państwu:

       1)            prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);

       2)            prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);

       3)            prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

       4)            prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

       5)            prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – ADO umożliwia kontakt:

       1)            za pomocą e-maila: kontakt@successio.pl

       2)            drogą pocztową: ul. Adama Mickiewicza48/205, 15-232 Białystok

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi:

       1)            za pomocą e-maila: kontakt@successio.pl

       2)            w siedzibie ADO, tj. ul. Adama Mickiewicza48/205, 15-232 Białystok

 

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU:

Dodatkowo ADO informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Po złożeniu sprzeciwu ADO nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

Jeżeli ADO przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez ADO w celach marketingu bezpośredniego.

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W celu prawidłowego działania Aplikacji, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies.

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które generowane są automatycznie przez przeglądarkę internetową Użytkownika Aplikacji i zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę Aplikacji/strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystanie z plików cookies w ramach Aplikacji nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system informatyczny Usługodawcy (pliki cookies własne) lub systemy informatyczne podmiotów trzecich świadczących na rzecz Usługodawcy usługi analityczne (pliki cookies podmiotów trzecich).

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:

1)       Pliki cookies niezbędne – zawsze aktywne

Pliki cookies umożliwiające poruszanie się po Aplikacji oraz korzystanie z jej funkcji. Pliki cookies niezbędne instalowane są na urządzeniu Użytkowników przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu najwyższej jakości Aplikacji. Bez niezbędnych plików cookies Użytkownik nie ma możliwości korzystania z funkcji Aplikacji.

 

2)       Pliki cookies analityczne i wydajnościowe (według wyboru Użytkownika):

Pliki cookies wykorzystywane do tworzenia analiz i statystyk związanych ze sposobem korzystania  przez Użytkowników z Aplikacji, co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pliki cookies analityczne i wydajnościowe mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika przez Administratora lub jego partnerów. W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google. Więcej informacji znajduje się pod adresem: analytics.google.com. Użytkownik ma możliwość zablokowania plików cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl między innymi poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki znajdującego się pod adresem .

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Aplikacji w związku z wykorzystywaniem plików cookies analitycznych i wydajnościowych uzależnione jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na wykorzystanie tego rodzaju plików cookies. Użytkownik może wyrazić lub cofnąć zgodę za pośrednictwem narzędzia dostępnego w Aplikacji służącego do wyrażenia zgody i zarządzania plikami cookies.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies analitycznych i wydajnościowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RIODO) polegający na zapewnieniu najwyższej jakości Aplikacji.

  1. Ze względu na okres przechowywania plików cookies stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1)       sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2)       stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  1. Obsługę plików cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik Aplikacji może zmienić, w tym cofnąć wyrażone zgody  poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej). W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić poprzez zablokowanie automatycznego obsługiwania plików cookies lub otrzymywanie informacji o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik Aplikacji może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć pod adresami:

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla FireFox  – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-

firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek

Safari  – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 

  1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji dochodzi do przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Aplikacja. Poszczególne zapytania zapisywane są w logach serwera. Logi zawierają następujące informacje: czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarkę. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji, w tym w celach technicznych, administracyjnych, w celach związanych z bezpieczeństwem systemu informatycznego oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje zawarte w logach systemowych przechowywane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.
  2. Dostęp do danych mogą mieć pracownicy/współpracownicy Usługodawcy upoważnieni do  przetwarzania danych osobowych na polecenie Usługodawcy, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi techniczne oraz dostarczające narzędzia służące do analityki Aplikacji/strony internetowej.
  3. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności.