REGULAMIN APLIKACJI SUCCESSIO

Regulamin zawiera zasady, zakres i warunki  korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem  Aplikacji Successio.

Aplikacja Successio jest narzędziem informatycznym służącym do wstępnej analizy zasad dziedziczenia. Algorytmy Aplikacji Successio mogą nie uwzględniać wszystkich okoliczności występujących w konkretnym stanie faktycznym. Każdy indywidualny przypadek może posiadać cechy nie dające się wychwycić podczas przeprowadzania analizy dziedziczenia za pośrednictwem Aplikacji Successio. Wyniki analizy przeprowadzonej w Aplikacji Successio nie stanowią porady prawnej.

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – SUCCESSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 48/205, 15-232 Białystok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 895415, posiadająca NIP: 5423432465, REGON: 388698675, adres e-mail kontakt@successio.pl, numer telefonu 662 401 460
 2. Aplikacja – Aplikacja webowa oraz Aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z Usług zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz funkcjonalnościami dostępnymi w Aplikacji. Administratorem Aplikacji jest Usługodawca
 3. Aplikacja webowa – Aplikacja dostępna pod adresem app.successio.pl  umożliwiająca korzystanie z Usług
 4. Aplikacja mobilna – aplikacja przeznaczona do instalacji na Urządzeniu mobilnym umożliwiająca korzystanie z Usług
 5. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie telekomunikacyjne pozwalające przetwarzać,  odbierać oraz wysyłać dane bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet itp.).
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, która korzysta z Aplikacji
 7. Użytkownik prywatny – Użytkownik korzystający z Aplikacji do Celów prywatnych
 8. Użytkownik profesjonalny – Użytkownik korzystający z Aplikacji do Celów zawodowych
 9. Cel prywatny – cel osobisty niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 10. Cel zawodowy – cel bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. Konto Użytkownika prywatnego – konto założone przez Użytkownika prywatnego będące jego indywidualnym profilem w Aplikacji
 12. Konto Użytkownika profesjonalnego – konto założone przez Użytkownika profesjonalnego będącego jego indywidualnym profilem w Aplikacji
 13. Konto – Konto Użytkownika prywatnego lub Konto Użytkownika profesjonalnego
 14. Subkonto – konto założone przez Użytkownika profesjonalnego dla dodatkowych Użytkowników w ramach korzystania z Pakietu Enterprise
 15. Usługa wirtualnego asystenta spadkowego – bezpłatna albo płatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika prywatnego lub Użytkownika profesjonalnego drogą elektroniczną (za pośrednictwem Aplikacji) polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi w ramach Konta lub Subkonta dokonania wstępnej weryfikacji procesu planowania spadkowego i wstępnego ułożenia planu sukcesji dostępna w trzech pakietachPakiet podstawowy, Pakiet Premium i Pakiet Enterprise. Zasady świadczenia Usługi wirtualnego asystenta spadkowego określa Regulamin
 16. Usługa prowadzenia Konta – bezpłatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika prywatnego lub Użytkownika profesjonalnego drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Aplikacji
 17. Usługa prowadzenia Subkonta – płatna usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika profesjonalnego drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Subkonta w Aplikacji
 18. Usługa – Usługa prowadzenia Konta, Usługa prowadzenia Subkonta lub Usługa wirtualnego asystenta spadkowego
 19. Osoba upoważniona – osoba fizyczna uprawniona do działania w imieniu Użytkownika profesjonalnego
 20. Abonament – opłacone prawo do korzystania przez okres 30 dni z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w ramach Pakietu Premium lub Pakietu Enterprise
 21. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika zgodnie z procedurą określoną w Aplikacji  stanowiące ofertę zawarcia umowy, a w przypadku Konsumenta stanowiące oświadczenie o akceptacji oferty Usługodawcy
 22. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Aplikacji, za pomocą którego Użytkownik prywatny lub Użytkownik profesjonalny, po jego wypełnieniu uzyskuje dostęp do Konta i może korzystać z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego zgodnie z wybranym pakietem
 23. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 24. Pakiet podstawowy – bezpłatny pakiet dostępny w ramach Usługi wirtualnego asystenta spadkowego obejmujący podstawowy zakres funkcjonalności Aplikacji.
 25. Pakiet Premium – odpłatny pakiet dostępny w ramach Usługi wirtualnego asystenta spadkowego obejmujący dodatkowy zakres funkcjonalności Aplikacji (niedostępny w Pakiecie podstawowym)
 26. Pakiet Enterprise – specjalny odpłatny pakiet dostępny w ramach Usługi wirtualnego asystenta spadkowego  dostępny dla Użytkowników profesjonalnych obejmujący dodatkowy zakres funkcjonalności (niedostępny w Pakiecie podstawowym oraz Pakiecie Premium) indywidualnie ustalony z Użytkownikiem profesjonalnym
 27. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub w celu korzystania z niej
 28. Kompatybilność – współdziałanie Usługi ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z usług tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania
 29. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w ramach świadczenia Usługi
 30. Siła wyższa – nadzwyczajne i nieprzewidywalne zdarzenia zewnętrzne, którym nie można zapobiec, do których zaliczyć między innymi można katastrofy przyrodnicze (powódź, huragan), konflikty zbrojne, rozruchy, zarządzenia i inne decyzje władz państwowych
 31. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji.

§ 2. WARUNKI REJESTRACJI KONTA/SUBKONTA

       I.            Postanowienia ogólne:

1.      Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Konto pozwala Użytkownikowi  na korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. 

2.      W celu rozpoczęcia procedury założenia Konta konieczne jest określenie przez Użytkownika celu korzystania z Aplikacji. Użytkownik ma do wyboru  Cel prywatny albo Cel zawodowy. 

 1. Korzystając z Konta lub Subkonta Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami określonymi w Regulaminie. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. Użytkownik powinien dołożyć wszelkich starań aby zabezpieczyć login i hasło dostępu do Konta lub Subkonta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 3. Zakazuje się przekazywania przez Użytkownika treści o charakterze  bezprawnym, a także podejmowania działań powodujących zagrożenia dla Aplikacji i jej funkcjonowania.
 4. Zakazuje się podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu źródłowego Aplikacji.
 5. Usługodawca może w każdym czasie zweryfikować dane oraz oświadczenia każdego Użytkownika użyte w czasie rejestracji w zakresie zgodności dokonanej rejestracji z postanowieniami Regulaminu.

 

    II.             Rejestracja Konta Użytkownika prywatnego:

1.      W przypadku wyboru przez Użytkownika Celu prywatnego Użytkownik zostaje przekierowany do rejestracji Konta Użytkownika prywatnego.

2.      Rejestracja Konta Użytkownika prywatnego wymaga wypełnienia i wysłania przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego oraz złożenia wymaganych oświadczeń, w tym oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

3.      Usługodawca potwierdza rejestrację Konta Użytkownika prywatnego poprzez wysłanie do Użytkownika informacji drogą elektroniczną. Wraz z potwierdzeniem rejestracji Konta Użytkownika prywatnego Usługodawca przesyła Regulamin.

4.      Z momentem rejestracji Konta Użytkownika prywatnego dochodzi do zawarcia umowy prowadzenia Konta Użytkownika prywatnego. Od tego momentu Użytkownik prywatny ma możliwość korzystania z Usługi prowadzenia Konta przez okres i na zasadach określonych w Regulaminie.

5.      Umowa prowadzenia Konta Użytkownika prywatnego zawierana jest na czas nieokreślony.

6.      Konto Użytkownika prywatnego może być wykorzystywane tylko i wyłącznie do Celów prywatnych.

 

 1. Rejestracja Konta Użytkownika profesjonalnego oraz Subkont:
 1. W przypadku wyboru przez Użytkownika Celu zawodowego Użytkownik zostaje przekierowany do rejestracji Konta Użytkownika profesjonalnego.

2.      Rejestracja Konta Użytkownika profesjonalnego wymaga wypełnienia i wysłania przez Osobę upoważnioną Formularza rejestracyjnego oraz złożenia wymaganych oświadczeń, w tym oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

3.      Usługodawca potwierdza rejestrację Konta Użytkownika profesjonalnego poprzez wysłanie do Użytkownika informacji drogą elektroniczną. Wraz z potwierdzeniem rejestracji Konta Użytkownika profesjonalnego Usługodawca przesyła Regulamin.

4.      Z momentem rejestracji Konta Użytkownika profesjonalnego dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem profesjonalnym umowy prowadzenia Konta Użytkownika profesjonalnego. Od tego momentu Użytkownik profesjonalny ma możliwość korzystania z Usługi prowadzenia Konta przez okres i na zasadach określonych w Regulaminie.

5.      Umowa prowadzenia Konta Użytkownika profesjonalnego zawierana jest na czas nieokreślony.

6.      W ramach Konta Użytkownik profesjonalny, który wybrał Pakiet Enterprise ma możliwość rejestracji ustalonej w Pakiecie Enterprise ilości Subkont. Szczegółowe zasady dotyczące rejestracji Subkont określone zostały w § 3 pkt IV Regulaminu.

7.      Użytkownik profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z niezaktualizowania danych Użytkowników Subkont, w szczególności za dostęp do Subkont przez osoby nieuprawnione i wszelkie działania przez te osoby podjęte.

8.      Użytkownik profesjonalny odpowiada za działania i zaniechania Użytkowników Subkont jak za działania i zaniechania własne.

 

IV. Rozwiązanie umowy prowadzenia Konta

 1. Użytkownik może zrezygnować z prowadzenia Konta w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z prowadzenia Konta możliwa jest między innymi poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: kontakt@successio.pl Rezygnacja z prowadzenia Konta jest jednoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego. Postanowienia § 3 pkt VI Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. Niezależnie od uprawnień wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi prowadzenia Konta w przypadku zakończenia działania Aplikacji po poinformowaniu Użytkowników z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Niezależnie od § 2 pkt IV ust. 2 oraz niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa Usługodawca może:

1)      wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku braku aktywności Użytkownika na Koncie przez nieprzerwany okres minimum jednego roku;

2)      wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, a w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem Użytkownik dodatkowo nie zaprzestał ich dokonywania mimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym mu w tym celu 7 dniowym terminie.

 1. Oświadczenia o wypowiedzeniu, o których mowa w ust. 2-3 powyżej, oraz wezwanie do zaprzestania naruszeń Usługodawca przesyła na adres e-mail Użytkownika.

 

§ 3. KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Po zalogowaniu na Konto Użytkownik może korzystać z Usług wirtualnego asystenta spadkowego w ramach jednego z trzech dostępnych pakietów.
 2. Użytkownik ma do wyboru następujące pakiety:

1)      W ramach Konta Użytkownika prywatnego:

a)      Pakiet podstawowy

b)      Pakiet Premium

2)      W ramach Konta Użytkownika profesjonalnego:

a)      Pakiet podstawowy

b)      Pakiet Premium

c)      Pakiet Enterprise

 

  II.               Wymagania techniczne (wymagania w zakresie Środowiska cyfrowego i Kompatybilności)

Aby korzystać z Usług po stronie Użytkownika muszą być spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:

1)      urządzenie z dostępem do Internetu

2)      aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail);

3)      aktywny numer telefonu komórkowego;

4)      najnowsza wersja przeglądarki internetowej Google Chrome – 98 lub nowsza oraz włączona obsługa Cookies oraz JavaScript.

 

 1. Pakiet Podstawowy:

1.    Korzystanie z Pakietu podstawowego jest bezpłatne.

2.                  Pakiet podstawowy przypisany jest do Konta automatycznie, co oznacza, że Pakiet podstawowy włączany jest automatycznie z chwilą założenia Konta oraz z chwilą upływu okresu obowiązywania Pakietu Premium lub Pakietu Enterprise. 

3.                  Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego Użytkownik deklaruje korzystanie z tej usługi w ramach włączonego Pakietu podstawowego lub dokonuje wyboru pakietu wyższego. Od momentu potwierdzenia korzystania z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w ramach Pakietu podstawowego Użytkownik ma możliwość korzystania z tej usługi przez okres i na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w ramach Pakietu podstawowego zawierana jest na czas nieokreślony.

4.    W ramach Pakietu podstawowego Użytkownik ma następujące funkcjonalności:

1)      sprawdzenie dziedziczenia ustawowego bez możliwości zapisu scenariusza, z zastrzeżeniem limitu tworzonych scenariuszy – dwa scenariusze na miesiąc.  

2)      podpowiedzi i możliwość wyświetlania scenariuszy alternatywnych bez możliwości zapisu scenariusza

3)      możliwość wyliczenia zachowku

4)      kontakt z doradcą ubezpieczeniowym

5. Umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie podstawowym rozwiązuje się automatycznie z momentem wyboru przez Użytkownika Pakietu Premium lub Pakietu Enterprise.

 1. Pakiet Premium:

1.             Korzystanie z Pakietu Premium jest odpłatne i polega na wykupieniu Abonamentu.

2.             W ramach Pakietu Premium Użytkownik ma następujące funkcjonalności:

1)        sprawdzenie dziedziczenia ustawowego

2)        podpowiedzi scenariuszy alternatywnych

3)        pobranie wzoru testamentu

4)        tworzenie bazy scenariuszy bez limitu liczby scenariuszy

5)        wgląd w artykuły prawne

6)        edycja wyników

7)        zapis dokumentacji do PDF

8)        kontakt z opiekunem

3.         Z momentem wyboru przez Użytkownika Pakietu Premium Użytkownik proszony jest o dokonanie płatności. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu Abonamentu w Pakiecie Premium oraz dokument rozliczeniowy.

4.         Umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta w Pakiecie Premium zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zakupu Abonamentu. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, z którymi to umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez nich Zamówienia. Od momentu zawarcia umowy Użytkownik ma możliwość korzystania z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w ramach wykupionego w Pakiecie Premium Abonamentu. Umowa zawierana jest na okres wykupionego Abonamentu.

5.         Umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie Premium rozwiązuje się automatycznie wraz z upływem okresu Abonamentu.

6.         Użytkownik może przedłużyć okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie Premium dokonując zakupu na kolejny okres Abonamentu.

7.         W przypadku braku przedłużenia okresu obowiązywania umowy o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie Premium po zakończeniu tego okresu Użytkownik przechodzi na Pakiet podstawowy.

 

 1. Pakiet Enterprise:

1.    Korzystanie z Pakietu Enterprise jest odpłatne i polega na wykupieniu Abonamentu.

2.    W ramach Pakietu Enterprise Użytkownik profesjonalny ma następujące funkcjonalności:

1)      sprawdzenie dziedziczenia ustawowego

2)      podpowiedzi scenariuszy alternatywnych

3)      pobranie wzoru testamentu

4)      tworzenie bazy scenariuszy bez limitu liczby scenariuszy

5)      wgląd w artykuły prawne

6)      edycja wyników

7)      zapis dokumentacji do PDF

8)      kontakt z opiekunem

3.    Z momentem wyboru przez Użytkownika profesjonalnego Pakietu Enterprise Użytkownik profesjonalny określa liczbę dodatkowych Użytkowników, którym chce założyć Subkonta. Po określeniu liczby dodatkowych Użytkowników Użytkownik profesjonalny proszony jest o dokonanie płatności. Po dokonaniu płatności Użytkownik profesjonalny otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności oraz dokument rozliczeniowy.

4.    W celu założenia Subkonta Użytkownik profesjonalny dodaje Użytkownika. Usługodawca wysyła na wskazany przez Użytkownika profesjonalnego adres e-mail link, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość ustawienia hasła do Subkonta.

5.    Umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta w Pakiecie Enterprise zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik profesjonalny otrzyma potwierdzenie dokonania zakupu Abonamentu. Od momentu zawarcia umowy Użytkownik profesjonalny  ma możliwość korzystania z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w ramach wykupionego w Pakiecie Enterprise Abonamentu. Umowa zawierana jest na okres wykupionego Abonamentu.

6.    Umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie Enterprise rozwiązuje się automatycznie wraz z upływem okresu Abonamentu.

7.    Użytkownik profesjonalny może przedłużyć okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie Enterprise dokonując zakupu na kolejny okres Abonamentu.

8.    W przypadku braku przedłużenia okresu obowiązywania umowy o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w Pakiecie Enterprise po zakończeniu tego okresu Użytkownik przechodzi na Pakiet podstawowy.

9.    W okresie trwania abonamentu Użytkownik profesjonalny dysponuje określoną podczas zakupu abonamentu liczbą subkont. W trakcie trwania abonamentu Użytkownik profesjonalny może rozszerzyć liczbę subkont.

10.                       Okres korzystania z każdego subkonta jest równy okresowi wykupionego przez Użytkownika profesjonalnego Abonamentu w pakiecie Enterprise.

 

 

 1. Płatności i ceny:

1.      Płatności za Abonament odbywają się z góry poprzez serwis Przelewy24.

2.      Cena Abonamentu w Pakiecie Premium wskazana jest w Aplikacji. Użytkownik jest każdorazowo informowany o cenie Abonamentu  przed jego wykupieniem.

3.      Cena Abonamentu w Pakiecie Enterprise jest każdorazowo indywidualnie ustalana z Użytkownikiem profesjonalnym.

4.      Na Koncie znajdują się informacje o dacie wygaśnięcia Abonamentu oraz jego cenie.

5.      Usługodawca może zmienić ceny Abonamentu w Pakiecie Premium oraz Pakiecie Enterprise, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 6 poniżej.

6.      O wszelkich zmianach cen Abonamentu w Pakiecie Premium oraz Pakiecie Enterprise Usługodawca poinformuje Użytkownika z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Zmiany cen wchodzą w życie najwcześniej z początkiem kolejnego okresu, na który Użytkownik może wykupić Abonament.

 

 

 1. Umożliwienie korzystania z Usług:

1.      Jeżeli Usługodawca nie umożliwi korzystania z Usług, Użytkownik będący Konsumentem może zgodnie z przepisami ustawy Prawa konsumenta wezwać Usługodawcę do umożliwienia korzystania z Usługi. Jeżeli Usługodawca nie umożliwi korzystania z Usług niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług.

2.      Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie Usług bez wzywania do umożliwienia korzystania z Usługi jeżeli:

1)      z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie umożliwi korzystania z Usługi lub

2)      Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin umożliwienia korzystania z Usługi miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie umożliwił korzystania z Usługi w tym terminie.

 

 1. Aktualizacje:

1.      Usługodawca informuje Użytkownika o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową oraz dostarcza je Użytkownikowi przez czas dostarczania Usługi określony w umowie.

2.      Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1)      poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2)      niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

 

§ 4. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW I OSÓB UPOWAŻNIONYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Osób upoważnionych jest  SUCCESSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 48/205, 15-232 Białystok.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres: inspektor@ochronadanych.hub.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników/Osób upoważnionych są zbierane i przetwarzane przez Administratora danych  w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem prywatnym lub Użytkownikiem profesjonalnym umowy na świadczenie Usługi prowadzenia konta, Usługi prowadzenia Subkonta oraz Usługi wirtualnego asystenta spadkowego, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz w celu prowadzenia działań marketingowych jeśli Administrator danych posiada odpowiednią podstawę prawną do tego rodzaju działań.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik/Osoba upoważniona ma prawo do:

1)      dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );

2)      sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3)      żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

4)      żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)      przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

 1. Użytkownikowi/Osobie upoważnionej przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika/Osoby upoważnionej Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. W zakresie w jakim Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika/Osoby upoważnionej na podstawie zgody, Użytkownikowi/osobie upoważnionej przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dodatkowo Administrator  danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika/Osoby upoważnionej, Użytkownikowi/Osobie upoważnionej przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego/jej danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

 

§ 5. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku gdy w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych innych niż dane Użytkowników lub Osób upoważnionych Usługodawca będzie pełnił w stosunku do tych danych rolę podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, związane z korzystaniem przez Użytkownika  z Usług określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie indywidualnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W celu zawarcia takiej umowy Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą między innymi poprzez kontakt@successio.pl

 

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym zawarta została umowa na świadczenie Usługi prowadzenia Konta lub umowa o świadczenie Usługi wirtualnego asystenta spadkowego.  
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1  można złożyć na przykład drogą pocztową na adres Spółki SUCCESSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 48/205, 15-232 Białystok lub na adres e-mail kontakt@successio.pl w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego jako załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W celu zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku złożenia przez Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Usługodawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy świadczenia Usługi wirtualnego asystenta spadkowegoPakiecie Premium Konsument, który wyraził żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi wirtualnego asystenta spadkowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie skorzystał z prawa do odstąpienia, jest zobowiązany do zapłaty za spełnioną Usługę wirtualnego asystenta spadkowego.  Usługodawca dokona proporcjonalnego rozliczenia opłaty w stosunku do czasu świadczenia Usługi wirtualnego asystenta spadkowego w danym okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Usługodawca dokonuje zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności (z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej), o ile jakiekolwiek płatności były na jego rzecz dokonane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Zwroty płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Konsumenta w początkowej transakcji, chyba, że Konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów w związku z takim zwrotem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca uniemożliwia Konsumentowi dalsze korzystanie z usługi. Jeśli odstąpienie od umowy dotyczy Usługi prowadzenia Konta Usługodawca blokuje Konto. Zablokowanie Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Konsumenta do żądania udostępnienia mu treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi, o których mowa w ust.7 poniżej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie będzie wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usług z wyjątkiem treści, które:

1)      są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami, które stanowiły przedmiot umowy;

2)      dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usług;

3)      zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

4)      zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 1. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 7 pkt 1)-3)  powyżej Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usług.
 2. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

10.  W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Konsument jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Usług i udostępniania ich osobom trzecim (jeśli taka możliwość istniała).

11.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

§ 7. REKLAMACJE

 1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z umową.
 2. Usługodawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za niezgodność Usługi z umową na zasadach określonych w art. 43j i nast. Ustawy Prawa konsumenta. Nie wyłącza to odpowiedzialności Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym.
 3. Usługodawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usług dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi  z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usług w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3 ustawy Prawa konsumenta, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 5. Domniemanie określone w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:

1)      środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

2)      Konsument poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta nie wykonuje tego obowiązku.

 1. W przypadku zastrzeżeń do świadczonych Usług Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.

7.      Reklamację można złożyć między innymi w formie elektronicznej, telefonicznie oraz osobiście lub listownie. Wszystkie dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, oraz adres) zostały podane w § 1 pkt 1 Regulaminu.

8.      Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane umożliwiające nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem zgłaszającym reklamację (reklamującym).

9.      Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

10.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest z wykorzystaniem danych wskazanych przez Użytkownika  w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w toku procedury reklamacyjnej.

11.  Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

12.  W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę roszczeń Użytkownika związanych z jakością świadczonej Usługi Użytkownikowi będącemu Konsumentem poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

a)      prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;

b)      prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Usługodawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również         z            platformy ODR          dostępnej        pod      adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

c)      prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę roszczeń Użytkownika będącego Konsumentem Usługodawca poinformuje o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.

 

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I LICENCJA

 1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Aplikacji stanowią własność Usługodawcy ewentualnie osób trzecich, z którymi Usługodawca ma zawarte odpowiednie umowy i podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Aplikacja może zawierać w swej treści znaki towarowe i nazwy handlowe, które są zastrzeżone przez Usługodawcę.
 3. Wszelkie treści i materiały zamieszczone w Aplikacji są zastrzeżone i chronione prawem. Korzystanie przez Użytkownika lub Osobę upoważnioną z treści publikowanych w Aplikacji jest możliwe wyłącznie w zakresie dozwolonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca udziela Użytkownikowi na czas trwania umowy o świadczenie Usługi prowadzenia konta  nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji w zakresie prawidłowego korzystania z Usług oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana  postanowień Regulaminu może nastąpić w przypadkach:

1)      zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwowe,

2)      zmiany danych Usługodawcy,

3)      wprowadzenia do Aplikacji zmian funkcjonalnych wiążących się z koniecznością zmodyfikowania zapisów Regulaminu, w tym zmian dotyczących rodzaju lub treści pakietów, rodzaju Abonamentów, sposobów płatności, zmian dotyczących procesu zawierania lub rozwiązywania umów,

4)      poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom,

5)      zmiany warunków technicznych świadczenia Usług za pośrednictwem Aplikacji,

6)      konieczności dokonania sprostowania omyłek pisarskich lub zapewnienia by zapisy Regulaminu były jednoznaczne,

7)      zmiany lub wejścia w życie nowych interpretacji przepisów prawa.  

 1. Z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej Usługodawca może dokonać zmiany Usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Usługodawca powiadomi Użytkowników o dokonanej zmianie za pomocą wiadomości e-mail oraz w Aplikacji.
 2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na korzystanie przez Użytkownika będącego Konsumentem z Usługi, Usługodawca poinformuje Użytkownika o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz prawie Użytkownika  do wypowiedzenia umowy.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Użytkownik będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 powyżej lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
 4. Zapisu ust. 4 powyżej nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi  uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów Usługi w stanie niezmienionym.
 5. W związku ze zmianą Regulaminu, o której mowa w ust. 1 powyżej Użytkownik w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmienionej treści Regulaminu może powiadomić Usługodawcę o braku zgody na zmianę Regulaminu i rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi prowadzenia konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta jest jednoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usługi wirtualnego asystenta spadkowego.. Postanowienia § 3 pkt VI Regulaminu stosuje się odpowiednio. Jeżeli Użytkownik nie rozwiąże umowy w terminie określonym powyżej z dniem wskazanym w przesłanej do Użytkownika informacji zaczyna obowiązywać go nowy Regulamin.

 

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik niebędący Konsumentem korzysta z Aplikacji na własną odpowiedzialność.
 2. Z zastrzeżeniem art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkowników niebędących Konsumentami za:

1)      utratę danych zamieszczonych w Aplikacji, która nastąpiła bez winy umyślnej Usługodawcy;

2)      problemy natury technicznej związane z korzystaniem z Aplikacji powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy w tym spowodowane działaniem Siły wyższej lub zakłóceniami w działaniu Internetu;

3)      szkody:

a)      wynikające z braku działania Aplikacji z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich; 

b)      spowodowane przerwą w dostępie do Aplikacji z przyczyn niezależnych od Usługodawcy w tym spowodowane koniecznością usunięcia awarii, konserwacji, dokonania naprawy lub innych uzasadnionych technicznie działań;

c)      wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczyty informacji zawartych w Aplikacji powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;

d)      powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika lub Osobę upoważnioną z Aplikacji i Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu;

e)      powstałe na skutek korzystania braku spełnienia wymagań technicznych określonych w Regulaminie niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Usługodawca porozumiewa się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Użytkownik ma możliwość porozumiewania się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.

2.       Usługodawca nie pobiera żadnych opłat w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Użytkownik ponosi wyłącznie koszty, które wynikają z zawartych przez niego umów z podmiotami trzecimi, które to podmioty sprzedają mu urządzenia lub świadczą na jego rzecz usługi umożliwiające porozumiewanie się na odległość (np. z dostawcą Internetu).

3.       Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat:

SUCCESSIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza48/205, 15-232 Białystok, adres e-mail: kontakt@successio.pl

Ja/My  (*)…………………………………………………………..            niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi ………………………………………..

Data zawarcia umowy…………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta/ (-ów)

Adres konsumenta/ (-ów)

Podpis konsumenta(-ów)/ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług będzie dochodziło do przetwarzania danych osobowych innych niż dane Użytkowników lub Osób upoważnionych Usługodawca będzie pełnił w stosunku do tych danych rolę podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie).
 2. Niniejsze zasady regulują prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników oraz kwestie związane z zakresem, celem oraz zasadami przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkowników Usług.
 3. Użytkownik powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Usług, a Usługodawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.
 4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje w celu świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Usług, w tym w szczególności Usługi wirtualnego asystenta spadkowego.
 5. Powierzenie przetwarzania danych obejmuje kategorie osób, których dane zostaną wykorzystane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług (np. członkowie rodziny, klienci). Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje dane wykorzystane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, w tym w trakcie tworzenia scenariuszy spadkowych (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe).
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niewykorzystywania w Aplikacji danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia.  
 7. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie następujących czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia Usług.
 10. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami prawa krajowego oraz europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych.
 11. Usługodawca oświadcza, że ma wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi przewidziane przepisami prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca oświadcza, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne zapewniają adekwatny stopień bezpieczeństwa zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym środki określone w art. 32 Rozporządzenia.

12.  Usługodawca oświadcza, że do przetwarzania powierzonych danych osobowych dostęp będą miały osoby, które:

1)      zostały przez Usługodawcę upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)      zobowiązały się do zachowania powierzonych danych osobowych w tajemnicy lub które podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie trwania stosunku prawnego pomiędzy tymi osobami a Usługodawcą, jak i po jego ustaniu.

 1. Usługodawca zobowiązuje się, w miarę możliwości, do udzielania w niezbędnym zakresie pomocy Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Usługodawca usuwa dane osobowe  lub w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika w terminie 7 dni od zakończenia świadczenia usług zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 3. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przetwarzania danych osobowych, które powierza na podstawie niniejszej umowy Usługodawcy.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 5. Usługodawca niezwłocznie informuje Użytkownika jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego lub europejskiego.
 6. Usługodawca jest uprawniony do podpowierzenia danych osobowych podmiotom, z którymi Usługodawca współpracuje w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika Usług. Wykaz podprzetwarzających, którym aktualnie Usługodawca zleca czynności, jest dostępna w pod adresem www.successio.pl
 7. Usługodawca informuje Użytkownika o zmianach w wykazie, o którym mowa w ust. 18 powyżej. Użytkownikowi przysługuje możliwość złożenia sprzeciwu w terminie  7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej informacji.
 8. Umowa powierzenia zostaje zawarta na okres świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług.